Thành Phố Long Xuyên

UBND xã Mỹ Khánh

  • Ông: Nguyễn Văn A

    (Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 09xx.xxx.xxx

  • Phòng tư pháp TPLX

    Điện thoại: 02963.601.934

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

UBND xã Mỹ Khánh - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/mykhanh.All Rights Reserved