Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Bình Khánh

  • Bà: Lê Thị Ngọc Vui

    Chủ tịch UBND Phường

  • VP UBND Phường

    Điện thoại: 02963. 855.129

  • Email: binhkhanh@angiang.gov.vn

Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân
xem thêm
Sản phẩm địa phương
UBND phường Bình Khánh - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/binhkhanh.All Rights Reserved