Công bố, công khai thông tin người phát ngôn

CÔNG KHAI THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN BÁO CHÍ 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Đặng Thị Hoa Rây        

Bí thư Thành ủy 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

0913.020.757

hoaraytdag@gmail.com

THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN BÁO CHÍ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1. PHƯỜNG MỸ BÌNH
Vương Mai TrinhChủ tịch0948.640.789vmtrinh@angiang.gov.vn
2. PHƯỜNG MỸ LONG
Nguyễn Thiên ThanhChủ tịch0918.650.006ntthanh@angiang.gov.vn
3- PHƯỜNG MỸ XUYÊN
La Thị Lan ThanhChủ tịch0949340999ltlthanh@angiang.gov.vn
4- PHƯỜNG BÌNH KHÁNH
Nguyễn Quốc BảoChủ tịch0917.640.959nqbao@angiang.gov.vn
5- PHƯỜNG MỸ PHƯỚC
Lê Minh ĐạtChủ tịch0989.118.605lmdat@angiang.gov.vn
6- PHƯỜNG ĐÔNG XUYÊN
Châu Nhựt VănChủ tịch0919.072.577cnvan@angiang.gov.vn
7- PHƯỜNG MỸ QUÝ
Liêu Quốc BìnhChủ tịch0918.277.209lqbinh01@angiang.gov.vn
8- PHƯỜNG MỸ THẠNH
Nguyễn Thanh TuấnChủ tịch0919.304.278nttuan02@angiang.gov.vn
9- PHƯỜNG MỸ THỚI
Trần Vũ Khánh TrangChủ tịch0976.625.878tvktrang.angiang.gov.vn
10. PHƯỜNG BÌNH ĐỨC
Lê Việt TiếnChủ tịch0903.011.033lvtien@angiang.gov.vn
11. PHƯỜNG MỸ HÒA
Dương Thanh Hưng Chủ tịch0919702520dthung01@angiang.gov.vn 
12. XÃ MỸ HÒA HƯNG
Dương Anh DũngChủ tịch0919.121.492dadung02@angiang.gov.vn
13. XÃ MỸ KHÁNH
Nguyễn Văn MánhChủ tịch0939.313.313nvmanh@angiang.gov.vn