Thành ủy Long Xuyên tổ chức nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Thành ủy Long Xuyên tổ chức nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
  •  TT BDCT
  •  29/03/2021
  • A- A A+

Trong hai ngày (27, 28/3/2021), Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho cán bộ chủ chốt của thành phố và đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương tổ chức. Tại điểm cầu thành phố Long Xuyên, ngoài Hội trường chính còn được truyền trực tiếp đến 13 phường xã và hai đơn vị Công an – Quân sự thành phố (tại 16 điểm cầu truyền hình của Long Xuyên có 1.221 lượt cán bộ đảng viên tham dự).
Các đại biểu được báo cáo viên của Trung ương trực tiếp giới thiệu các chuyên đề: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo về công tác Xây dựng Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 (2021 - 2030) và tình hình kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2020 – 2025; Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia và những nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hội nghị quán triệt, học tập các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và có hệ thống về tình hình của đất nước, nhất là những điểm mới, cốt lõi nghị quyết; từ đó yêu cầu các cấp ủy Đảng khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu của Đảng thành nhiệm vụ và giải pháp thật cụ thể, tiếp tục đưa đất nước phát triển trong thời gian tới theo mục tiêu “Dân giàu – nước mạnh – dân chủ - công bằng – văn minh”./.