Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang    

 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
 
HƯỚNG DẪN việc học tập Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (24/12/2018)

Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021".

Thực hiện Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU, ngày 10/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, tư tưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua.

- Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.  

II. THỜI GIAN VÀ TÀI LIỆU

- Thời gian: trong năm 2019.

- Tài liệu: chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật biên soạn và phát hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Học tập và sinh hoạt thường xuyên

3.1.1. Học tập

- Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Văn phòng Thành ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt và đảng bộ phường – xã vào ngày 14/12/2018.

- Các chi – đảng bộ cơ sở (trừ đảng bộ phường – xã) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên tại đơn vị (hoàn thành trong tháng 01/2019).

3.1.2. Sinh hoạt thường xuyên

Cấp ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch của chi, đảng bộ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Trong đó, xác định cụ thể hàng tháng có một nội dung tư tưởng, đạo đức, phogn cách Hồ Chí Minh trích trong Chuyên đề năm 2019 (hoặc chuyên đề của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”, hoặc các chuyên đề đã được học tập trước đây), hoặc lựa chọn mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị, tồn tại, hạn chế của chi, đảng bộ và các đảng viên để cùng phân tích, trao đổi, thảo luận, tự phê bình, rút ra bài học cho đơn vị, bản thân mỗi đảng viên và phê bình, góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp; vận dụng mô hình hay, cách làm hiệu quả thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình và đề ra phương hướng phấn đấu.

3. 2. Tổ chức làm theo

- Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo năm 2019: cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới 03 nội dung của chuyên đề: xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Quy định 101, Quy định 55, Quy định 08 của Trung ương về nêu gương và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh”, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thành phố.

Cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả học tập Chuyên đề 2019 (cuối tháng 01/2019) định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm với cấp ủy cấp trên trực tiếp, đồng thời báo cáo về Bộ phận giúp việc Chỉ thị số 05-CT/TW thành phố (thông quan Ban Tuyên giáo Thành ủy).

- Từng cán bộ, đảng viên tự liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong tác phong lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ (theo hướng dẫn tại công văn số 2852-CV/BTCTW, ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương).

3.3. Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai những nôi dung nêu trên trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý nêu yêu cầu Chỉ thị 27-CT/TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021”; kết hợp triển khai, thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về “nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Luật Tiếp công dân, Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy ý thức tôn trọng nhân dân, dân chủ, chăm lo đế đời sống của nhân dân trong triển khai thực hiện cản cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; kết hợp với các đợt phát động và tổng kết thu đua; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên các phương tiện truyền thông, bản tin của cơ quan, đơn vị.

3.4. Mặt Trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền về kết quả thực hiện trên báo, tạp chí, bản tin của ngành; lông ghép sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc các cấp và đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

3.5. Việc tuyên truyền nội dung Chuyên đề 2019 cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 – 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 – 2019); 50 năm tác phẩm “Nnâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 – 2019).

Sau học tập, đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung Chuyên đề 2019, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Đài Truyền thanh thành phố và phường – xã tiếp tục tuyên truyền, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở và biểu dương tập thể, cá nhân đển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện tốt Hướng dẫn số 75-HD/BTG, ngày 13/12/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cấp ủy các cấp tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung Chuyên đề 2019 trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự. tại các hội nghị, tập trung giới thiệu vào những nội dung yêu cầu của phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương của cán bộ, đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, năng động, khoa học, sáng tạo của cán bộ lãnh đạo và liên hệ gắn bó vớ nội dung chuyên đề, với “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị).

Trên đây là hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đồi sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ phận giúp việc Chỉ thị 05-CT/TW thành phố (Ban Tuyên giáo Thành ủy).

Ban Tuyên giáo thành ủy Long Xuyên


 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 
Bản tin nhà đất
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 Hệ thống thông tin UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Đơn vị chủ quản: UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: 309/5A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Long, Long Xuyên AG