Thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang    

 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
 
HƯỚNG DẪN tuyên truyền điển hình tiêu biểu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (24/12/2018)

Thực hiện Hướng dẫn số 74-HD/BTGTU, ngày 07/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hướng dẫn tuyên truyền điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn tuyên truyền, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

- Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, định kỳ thời gian cố định; sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú: chiếu phim tài liệu, phóng sự, chuyên mục trên sóng truyền hình, phát thanh, báo chí của địa phương, đơn vị; tổ chức tọa đàm, hội thi.

- Lồng ghép việc tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý của cấp ủy cơ quan, đơn vị; bảo đảm tính chuẩn xác, thuyết phục, sinh động, tránh hình thức.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương về nội dung, kế hoạch tuyên truyền; việc tuyên truyền điển hình tiên tiến phải gắn kết chặt chẽ với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở.

 II. NỘI DUNG, CÁCH LÀM, THỜI GIAN

1. Nội dung

Tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở. Kết hợp giới thiệu và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng.

2. Cách làm

2.1 Thường xuyên lựa chọn, giới thiệu, cung cấp thông tin những điển hình, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, địa phương để tuyên truyền

- Tổ chức thực hiện:

+ Các chi – đảng bộ cơ sở, UBMTTQVN TPLX, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập hợp gương điển hình, cách làm hiệu quả (trích ngang cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu, cách làm, kết quả đạt được), bài học kinh nghiệm gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí để tuyên truyền sâu rộng.

+ Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng hợp, chọn, giới thiệu cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí trong tỉnh để làm nội dung tuyên truyền, nhân rộng; đồng thời phối hợp thực hiện phim, phóng sự, tọa đàm theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Thành ủy.

- Thời gian: định kỳ trước ngày 20 hàng tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

2.2 Xây dựng phim tài liệu, phóng sự, bài viết; mở chuyên trang, chuyên mục định kỳ vào thời gian cố định để tuyên truyền

 - Tổ chức thực hiện:

+ Đài truyền thanh TPLX: mở chuyên mục tuyên truyền; chủ động xây dựng, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh An Giang xây dựng và phát sóng phim tài liệu, phóng sự phản ánh các gương điển hình, mô hình hay cách làm hiệu quả của thành phố trên sóng truyền hình, truyền thanh của tỉnh và thành phố.

+ Ban Tuyên giáo Thành ủy, cổng thông tin điện tử thành phố, hội Văn học nghệ thuật thành phố… mở chuyên mục, tăng cường thông tin, tuyên truyền, biên soạn bài viết giới thiệu các gương điển hình, mô hình hay cách làm hiệu quả của thành phố.

- Thời gian:

+ Định kỳ hàng tuần, phát vào giờ cố định trên sóng Đài Truyền thanh thành phố và phường – xã, đột xuất theo yêu cầu.

+ Định kỳ theo kế hoạch phát hành tập san Thông tin công tác tư tưởng hàng tháng và các tạp chí.

+ Thường xuyên trên hệ thống đài truyền thanh, các cổng, trang điện tử của thành phố.

2.3 Mở chuyên mục định kỳ giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm từ mô hình mới, cách làm hiệu quả

- Tổ chức thực hiện: Các chi – đảng bộ cơ sở và chi bộ dưới cơ sở tùy điều kiện của từng địa phương mà tổ chức giao lưu, tọa đàm tại đơn vị.

- Thời gian: định kỳ hàng quý trong năm 2018.

2.4. Tổ chức các chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (2/9)

- Tổ chức thực hiện:

+ Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu tổ chức giao lưu điển hình.

+ Văn phòng Thành ủy – HĐND – UBND thành phố, Phòng Văn hóa thông tin thành phố, Trung tâm văn hóa – thể thao thành phố, Đài Truyền thanh thành phố phối hợp tổ chức thực hiện.

- Thời gian: theo kế hoạch riêng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Tuyên giáo Thành ủy:

+ Tổng hợp, tham mưu lựa chọn, giới thiệu những điển hình, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền.

+ Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện hướng dẫn này; định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thành phố.

+ Tham mưu công tác chỉ đạo, tổ chức hoạt động giao lưu điển hình tiêu biểu hàng năm.

- Các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ hướng dẫn này xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện định kỳ hàng tháng, quý, năm và báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền về Bộ phận giúp việc Chỉ thị 05-CT/TW thành phố (thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy).

 + Lựa chọn điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đợn vị, địa phương giới thiệu cho Bộ phận giúp việc Chỉ thị 05-CT/TW thành phố (thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) tổng hợp. Tùy điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị mà tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, tọa đàm, biểu dương các gương điển hình, mô hình hay. Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả thực hiện tuyên truyền về Bộ phận giúp việc Chỉ thị 05-CT/TW thành phố (thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy).

- Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm văn hóa – thể thao, Đài Truyền thanh thành phố xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm có hoạt động tuyên truyền, lan tỏa kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

IV. KINH PHÍ

Thực hiện từ nguồn kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đao đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ phận giúp việc (Ban Tuyên giáo Thành ủy).

Ban Tuyên giáo thành ủy Long Xuyên


 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
Sự kiện qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 
Bản tin nhà đất
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 Hệ thống thông tin UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Đơn vị chủ quản: UBND THÀNH PHỐ LONG XUYÊN TỈNH AN GIANG
Địa chỉ: 309/5A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Long, Long Xuyên AG